Monday, May 27, 2024

खुनाचा प्रयत्न करणा-या आरोपींना सात वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा

IMG-20240425-WA0005
IMG-20240425-WA0005
previous arrow
next arrow
Shadow

नेवासा

पुर्वीच्या स्वतः विरुध्दच्या गुन्हयात, त्या गुन्हयातील मुळ फिर्यादीला साथ दिली याच्या रागातुन, विठ्ठल डोईफोडे व त्यांच्या भावास कु-हाड, लोखंडी पाईपच्या सहायायाने जबर मारहाण करून खून करण्याचा प्रयत्न करणा-या आरोपींना सत्र न्यायालय, नेवासा यांनी शिक्षा सुनावली. सरकारपक्षातर्फे अति. सरकारी अभियोक्ता चंद्रकांत दिनकरराव सपकाळ यांनी काम पाहीले.

घटनेची थोडक्यात हकीकत की, आरोपी १. निवृत्ती भाउसाहेब कजबे, २. सखाराम भाउसाहेब कजबे, दोघे रा. धनगरवाडी ता. नेवासा जि. अहमदनगर, ३. राहुल नवनाथ पाटोळे, रा. ब्राम्हणी ता. राहुरी जि. अहमदनगर यांनी दि. २२/०५/२०१५ रोजी १९.०० वा. फिर्यादीने एक पोक्सोच्या गुन्हयात त्या गुन्हयातील मुळ फिर्यादीस आरोपींविरूध्द मदत केली होती. त्याचा राग मनात धरून प्रस्तुत आरोपींनी फिर्यादी विठ्ठल डोईफोडे व त्यांच्या भावास कु-हाड, लोखंडी पाईपच्या सहायायाने जबर मारहाण करून त्यांच खून करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून त्या बाबत आरोपींविरूध्द नेवासा पो. स्टेशला गन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावरून आरोपींविरूध्द नेवासा पोलीस स्ोशनने गु.र.क. ६०/२०१५ सदर फिर्यादीवरून आरोपी विरूध्द भा.द.वि. कलम ३०७,३२३,५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हयाची नोंद करण्यात आली. सदर गुन्हयाचा तपास होवून नेवासा पोलीस स्प्रेशनचे तत्कालीन तपासी अधिकारी पोलीस उपनिरिक्षक एस. जी. जोशी यांनी दोषारोपपत्र कोर्टात दाखल केले.

सदर खटल्यात चौकशीकामी एकूण नउ साक्षीदार सरकारपक्षातर्फे तपासण्यात आले. सदरचे प्रकरणात फिर्यादी, डॉक्टर व जखमी साक्षीदार यांचे जबाब, पुरावा महत्वाचा ठरला. सरकारपक्षातर्फे सादर साक्षीपुरावे व युक्तीवाद ग्राहय धरून, मा. न्यायालयाने आरोपीस दोषी धरून, शिक्षा सुनावली.

सर्व आरोपींना सदर गुन्हयात दोषी धरून, आरोपींना न्यायालयाने भा. द. वि. कलम ३०७ अन्वये ७ वर्षे सश्रम कारावास व रक्कम रूपये १०,०००/- प्रत्येकी इतकी द्रव्यदंडाची तसेच भा द वि क ३२३ अन्वये ३ महिने व रूपये १,०००/- प्रत्येकी द्रव्यदंडाची तसेच, कलम ५०४ अन्वये ३ महीने कारावास व प्रत्येकी रूपये १,०००/- द्रव्यदंडाची शिक्षा सुनावली द्रव्यदंडाच्या रकमेपैकी रक्कम रूपये ३०,००० इतकी रक्कम जखमी साक्षीदारास देण्याचे आदेश केलेले आहेत

सदरच्या खटल्यात सरकारपक्षातर्फे अति. सरकारी अभियोक्ता चंद्रकांत दिनकरराव सपकाळ, यांनी काम पाहीले तसेच, त्यांना अति. सरकारी अभियोक्ता मयुरेश नवले, अति. सरकारी अभियोक्ता व्हि. के. भोर्डे, यांनी सहकार्य केले, त्यांना पैरवी अधिकारी ए.एस.आय. नरेश चव्हाण, पो.कॉ. सुभाष हजारे, यांचे सहकार्य लाभले.

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!